Menu
Obec Oldřišov
ObecOldřišov

Webové stránky se upravují.

Placení daní na účet finančního úřadu

3. Pojmenování (název) životní situace

Placení daní na účet finančního úřadu

4. Základní informace k životní situaci

Daň platí ten, který je podle určitého zákona povinen platit daň nebo vybranou a sraženou daň odvádět.

Pod pojmem placení daně je přitom chápáno, jak placení daně, tak i placení záloh na daň, zajištění daně, poplatků, odvodů a příslušenství daně (úroky, penále, pokuty a náklady daňového řízení).

Daňovou povinnost lze platit bezhotovostním převodem z účtu (vedeného u banky) nebo v hotovosti:

 • prostřednictvím poskytovatele platebních služeb (banky) nebo držitele poštovní licence (pošty),

 • v pokladnách na finančních úřadech,

 • šekem, jehož proplacení je zajištěno poskytovatelem platebních služeb,

 • daňovému exekutorovi, jde-li o platbu při daňové exekuci,

 • oprávněné úřední osobě, jde-li o platbu pořádkové pokuty.

Některé typy poplatků je možné zaplatit i formou kolkových známek.

Daňovou povinnost lze uhradit i přeplatkem na jiné dani.

Pro správné odeslání platby poštou nebo bankou je nezbytné zadat:

 • Předčíslí bankovního účtu (v rozsahu dvou až pěti číslic) - jednoznačně určuje druh daně, k jejímuž vybírání je účet zřízen; pro konkrétní druh daně je předčíslí vždy shodné pro všechny finanční úřady.

 • Kód banky - účty správce daně jsou vždy vedeny v České národní bance, uvádějte kód 0710.

 • Variabilní symbol - slouží k označení fyzické nebo právnické osoby, za kterou je daň placena. Máte-li přiděleno daňové identifikační číslo (DIČ), uvádějte jako variabilní symbol kmenovou část DIČ, tj. čísla za pomlčkou nebo za písmeny CZ. Nemáte-li přiděleno DIČ a jste fyzická osoba, uvádějte jako variabilní symbol své rodné číslo, a to bez jakýchkoliv mezer, pomlček nebo lomítek, tj. uveďte 9 nebo 10 číslic v řadě za sebou. Jste-li právnická osoba, uveďte své IČ. Pro specifický případ plnění platební povinnosti vůči finančnímu úřadu v rámci daňové exekuce oproti výše uvedeným pravidlům uvádějte variabilní symbol exekučního příkazu. Při placení zajištění daně dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je nutné do položky variabilní symbol vyplnit kmenovou část DIČ poskytovatele zdanitelného plnění. Podrobnější informace naleznete na internetových stránkách Finanční správy České republiky - v článku "Jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu v roce 2016" (III. část).

 • Konstantní symbol - při bezhotovostním bankovním převodu použijte univerzální konstantní symbol 1148; při platbách daní prostřednictvím poštovní poukázky A uveďte univerzální konstantní symbol 1149. Při platbách vybraných druhů daní prostřednictvím podacího dokladu "Poštovní poukázka A - doklad V/DS" je konstantní symbol 0001 již na poukázce předtištěn.

 • Datum splatnosti - je nutné uvádět k příkazu zadanému vaší bance. Při zadávání data splatnosti je nutné brát v úvahu, že za den platby daně je považován den, kdy je částka připsána na účet banky příslušného správce daně, tzn. finančního úřadu (§ 166 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů). Při hotovostní platbě prostřednictvím poštovní poukázky se datum splatnosti neudává, důležité je však si uvědomit, že i při této platbě je dnem platby až den, kdy je částka připsána na účet finančního úřadu (dnem platby není den zaplacení poštovní poukázkou na pobočce České pošty, s.p.).

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Daň platí fyzické nebo právnické osoby, kterými mohou být:

 • poplatník jako daňový subjekt,

 • plátce daně jako daňový subjekt,

 • právní nástupce fyzické či právnické osoby,

 • zákonný zástupce osoby, která není způsobilá k samostatnému jednání před správcem daně,

 • ručitelé, pokud jim zákon povinnost ručení ukládá a pokud jsou k plnění této platební povinnosti správcem daně vyzváni.

Poplatníkem se rozumí osoba, jejíž příjmy, majetek nebo úkony jsou přímo podrobeny dani.

Plátcem daně se rozumí osoba, která pod vlastní majetkovou odpovědností odvádí správci daně daň vybranou od poplatníků nebo daň sraženou poplatníkům.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Daň se platí v české měně na účet místně příslušného finančního úřadu, s označením druhu placené daně.

Za den platby se považuje:

 • u platby, která byla prováděna poskytovatelem platebních služeb (bankou) nebo provozovatelem poštovních služeb (poštou) - den, kdy byla připsána na účet správce daně,

 • u platby prováděné v hotovosti u správce daně - den, kdy úřední osoba (pokladna na finančním úřadě) platbu převzala.

Pro správné zaevidování na osobní daňový účet musí být zadána identifikace, za koho je platba placena. Základním identifikátorem je přitom variabilní symbol platby.

Správce daně je povinen přijmout každou platbu daně, i když není provedena daňovým dlužníkem, a zachází s ní stejným způsobem, jako by ji zaplatil dlužník.

Vrácení platby tomu, kdo ji za dlužníka uhradil, není přípustné, s výjimkou vrácení platby, která byla provedena zřejmým omylem, a to prostřednictvím žádosti podané osobou, která provedla úhradu za daňový subjekt, prokáže-li tato osoba zřejmý omyl při úhradě a nemá-li současně na svém osobním účtu nedoplatek.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Zaplacení daně můžete provést:

 • odesláním peněz z pošty prostřednictvím poštovní poukázky,

 • zadáním příkazu k úhradě prostřednictvím své banky,

 • zaplacením v hotovosti v daňové pokladně na finančním úřadu,

 • soustředěným inkasem plateb obyvatelstva (SIPO), jde-li pouze o platbu daně z nemovitých věcí,

 • šekem, jehož proplacení je zajištěno poskytovatelem platebních služeb,

 • daňovému exekutorovi, jde-li o platbu při daňové exekuci,

 • oprávněné úřední osobě, jde-li o platbu pořádkové pokuty,

 • kolkovými známkami (pouze správní poplatky),

 • přeplatkem na jiné dani.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Místní příslušnost správce daně, není-li zákonem stanoveno jinak, se řídí u fyzické osoby jejím místem pobytu. Pro účely správy daní se místem pobytu fyzické osoby rozumí adresa místa trvalého pobytu občana České republiky, nebo adresa hlášeného místa pobytu cizince, a nelze-li takto místo pobytu fyzické osoby určit, rozumí se jím místo na území České republiky, kde se fyzická osoba převážně zdržuje.

Místní příslušnost správce daně, není-li zákonem stanoveno jinak, se řídí u právnické osoby jejím sídlem. Pro účely správy daní se sídlem právnické osoby rozumí adresa, pod kterou je právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku nebo obdobném veřejném rejstříku, nebo adresa, kde právnická osoba sídlí skutečně, pokud se tato osoba do těchto rejstříků nezapisuje.

V případě pochybností o místní příslušnosti k finančnímu úřadu si můžete vyhledat konkrétní místo v § 8 zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Žádné dokumenty nejsou stanoveny.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatky nejsou stanoveny.

Odesílatel hradí pouze poplatky své bance nebo poště (dle smluvních podmínek bankovního styku a pravidel poštovního styku).

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Není-li zákonem stanoveno jinak, je daň splatná ve lhůtě pro podání přiznání. Zálohy na daň jsou splatné v zákonných lhůtách.

V případě, že vám vznikla platební povinnost na základě rozhodnutí správního orgánu, je lhůta splatnosti této povinnosti v rozhodnutí uvedena.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Případný dotaz můžete zaslat na e-mailovou adresu: podatelna@fs.mfcr.cz.

28. Popis byl naposledy aktualizován

30.03.2016

29. Datum konce platnosti popisu

Bez časového omezení.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Czech Point

Svozový plán na rok 2022

Prajzské noviny

Sociální služby v SOH

SPRSS Oldřišov 1.docx (275.54 kB)

Obec Oldřišov je součástí  projektu - Sociální služby  Svazku obcí  mikroregionu  Hlučínsko -západ.

zde ke stažení

Mapy Hlučísko

Plán rozvoje soc.služeb.

Sřednědobý plán  rozvoje  sociálních služeb  obce Oldřišov  2019 - 2022.

SPRSS Oldřišov 1.docx (275.54 kB)

Katalog  sociálních služeb souvisejících aktivit v regionu Opavska.

zde ke stažení 

Kácení dřevin.

Kácení  dřevin rostoucích  mimo les.

žádost o povolení kácení:

Tiskopis -žádost.doc (33 kB)

kácení dřevindřev

Strategické plány obce Oldřišov

Strategický plán Obce Oldřišov :

strategie-Oldřišov

Strategiský plán  rozvoje  sportu  2021-2025:

Strategický plán rozvoje sportu.pdf (625.85 kB)

Požární ochrana

hhasi

Veřejné zakázky-profil zadavatele

Informační zpravodaj CSS

Šetrně s vodou

Územní plán obce Oldřišov

Úvod  zde ke stažení

Základní členění území

zde ke stažení

Hlavní výkres zde ke stažení

Upozornění  na chybu v hlavním výkresu  (správné  zakreslení  ochranného pásma)

priloha_904914809_1_SMinHAUP21050714170.tif (1.69 MB)

Stanovisko  Magistrátu města Opavy k chybě v hlavním  výkresu:  priloha_904914809_0_g7220958_002.pdf (164.7 kB)

Veřejně prospěšné stavby

zde ke stažení

Textová část zde ke stažení

Textová část zde ke stažení

Textová část  zde ke stažení

Veřejná vyhláška zde ke stažení

OLDŘIŠOVSKÁ HYMNA

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Hlučínsko TV

Hlučínsko TV

  více zde: hlucinsko.tv

Kniha o historii Oldřišova

Kniha o obci Oldřišov

 Tuto knihu je možno zakoupit  na obecním úřadě za 400,-Kč.

Válečné hroby

Informace o válečných hrobech.

 zde ke stažení

Více na : www.valecnehroby.army.cz

Evropská databanka

Projekt : Občanská škola

Projekt: Občanská  škola, aneb odborné  školení  pro obyvatele  malých obcí 

Odpadové hospodářství

Vážení spoluobčané,

nakládání s odpadem v době nouzového stavu a karantény, má svá zvláštní pravidla, protože odpad může být zdrojem přenosu infekce.

Dbejte na maximální míru ochrany a osobní hygienu při nakládání s odpady.

Použité roušky, rukavice a kapesníčky ukládejte do plastového pytle. Ten odkládejte uzavřený do směsného komunálního odpadu. V žádném případě je nedávejte do tříděného sběru.

Žádné odpady NEODKLÁDEJTE mimo kontejnery a popelnice.

Pokud nejste nakaženi ANI V NAŘÍZENÉ karanténě – nakládejte se svými odpady jako doposud – třiďte odpady tak, jak jste zvyklí.

 

Osoby v karanténě odpad nyní NETŘÍDÍ! Hrozil by přenos infekce.  Jste-li v karanténě, odkládejte veškeré odpady do pevného plastového pytle, případně do dvou slabších pytlů. Po naplnění (nejpozději však do 24 hodin) pytel pevně zavažte a na povrchu ošetřete dezinfekčním prostředkem. Poté jej můžete odložit do popelnic a kontejnerů na směsný odpad.

 

Vážení spoluobčané,

všichni se snažte minimalizovat celkový objem a množství odpadů, které není v současné době nutné produkovat.

Chovejte se zodpovědně nejen sami k sobě a svému okolí, ale také k všem lidem, kteří pro nás zajišťují nakládání s odpady.

Více informací naleznete na našich internetových stránkách.

Děkujeme, že se chováte zodpovědně.

eko

Provoz  sběrného  dvoru u obecního úřadu:

Nyní zavřeno.

Nově  je  nonstop  umístěn  kontejnér na bioodpad před bývalým obecním úřadem a u  hřiště.

Provozní řád sběrného dvora.pdf (338.15 kB)

tašky na sklo: 

zde ke stažení

EKO-KOM a.s.

Obec Oldřišov je zapojena do odpadového systému - zpětný odběr (tj, odebírat   použité obaly od spotřebitelů  např. plasty , sklo , papír, nápojové kartony,  kovové obaly)  Za  zajištění  zpětného odběru a využití  odpadu z obalů  získává  Obec Oldřišov od společnosti EKO-KOM ,a.s. čtvrtletní odměnu . která je vypočtena  dle množství  tříděného odpadu.

Díky této odměně jsou  snižovány náklady  odpadového  hospodářství.  ek

em

Zpětný odběr spotřebičů  značky SAMSUNG.

Projekty