Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Czech Point

Zprávičky naší sovičky

Svozový plán na rok 2021

Prajzské noviny

Sociální služby v SOH

 

SPRSS Oldřišov 1.docx (275.54 kB)

 

Obec Oldřišov je součástí  projektu - Sociální služby  Svazku obcí  mikroregionu  Hlučínsko -západ.

zde ke stažení

 

Mapy Hlučísko

Plán rozvoje soc.služeb.

Sřednědobý plán  rozvoje  sociálních služeb  obce Oldřišov  2019 - 2022.

SPRSS Oldřišov 1.docx (275.54 kB)

Katalog  sociálních služeb souvisejících aktivit v regionu Opavska.

zde ke stažení 

 

Kácení dřevin.

Kácení  dřevin rostoucích  mimo les .

žádost o povolení kácení:

zde ke stažení

kácení dřevindřev

Strategické plány obce Oldřišov

Strategický plán Obce Oldřišov :

strategie-Oldřišov

 

Strategiský plán  rozvoje  sportu  2021-2025:

Strategický plán rozvoje sportu.pdf (625.85 kB)

Požární ochrana

hhasi

Veřejné zakázky-profil zadavatele

Informační zpravodaj CSS

Šetrně s vodou

Územní plán obce Oldřišov

Úvod  zde ke stažení

Základní členění území

zde ke stažení

Hlavní výkres zde ke stažení

Upozornění  na chybu v hlavním výkresu  (správné  zakreslení  ochranného pásma)

priloha_904914809_1_SMinHAUP21050714170.tif (1.69 MB)

Stanovisko  Magistrátu města Opavy k chybě v hlavním  výkresu:  priloha_904914809_0_g7220958_002.pdf (164.7 kB)

Veřejně prospěšné stavby

zde ke stažení

Textová část zde ke stažení

Textová část zde ke stažení

Textová část  zde ke stažení

Veřejná vyhláška zde ke stažení

Navigace

Obsah

Standardy  kvality  sociálně právní  ochrany  dětí  zde ke stažení

Prostředí a podmínky zde ke stažení

Informovanost zde ke stažení

Prevence zde ke stažení

Vyhodnocování zde ke stažení

Kontrola  zde ke stažení

Rizikové situace zde ke stažení

Dokumenty o výkonu  zde ke stažení

Vyřizování  a podávání  stížností zde ke stažení

Návaznost na další subjekty  zde ke stažení

 

Kontakty na  OSPOD  Magistrátu   města Opavy

Vedoucí odboru sociálních věcí:
Mgr. Judita Kachlová
judita.kachlova (zavináč) opava-city.cz 553 756 722

Vedoucí oddělení SPOD:
Bc. Šárka Holowczáková
sarka.holowczakova (zavináč) opava-city.cz 553 756 660
Péče rodičů o děti, úpravu vztahu k dítěti při rozchodu rodičů, týrání dětí

« Zpět na Strom životních situací

Nepříznivý zdravotní stav ve vztahu k sociálnímu zabezpečení

3. Pojmenování (název) životní situace

Nepříznivý zdravotní stav ve vztahu k sociálnímu zabezpečení

4. Základní informace k životní situaci

Fyzická osoba může požádat ze sociálního zabezpečení o dávky a výhody, které jsou podmíněny nepříznivým zdravotním stavem. Hlediska nepříznivosti zdravotního stavu (tzv. posudková kritéria) jsou přitom stanovena rozdílně v jednotlivých sociálních systémech, a to někdy i pro jednotlivé dávky či okruhy dávek. Tato hlediska jsou obsažena v právních předpisech a jejich rozdílnost vyplývá z rozdílné funkce jednotlivých dávek či výhod pro osoby se zdravotním postižením.

Jde zejména o:
  • invalidní důchod z důchodového pojištění,

  • nemocenské, vyplácené po uplynutí podpůrčí doby z nemocenského pojištění,

  • průkaz osoby se zdravotním postižením, příspěvek na mobilitu a příspěvek na zvláštní pomůcku ze systému dávek pro osoby se zdravotním postižením,

  • příspěvek na péči ze systému sociálních služeb,

  • osobu zdravotně znevýhodněnou v systému zaměstnanosti.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Fyzická osoba, která podala žádost o dávku nebo výhodu ze sociálního zabezpečení, nežádá o posouzení svého nepříznivého zdravotního stavu samostatně, ale toto posouzení vždy zajišťuje správní orgán, u něhož byla žádost o dávku nebo výhodu ze sociálního zabezpečení podána.

Zčásti odlišná je situace, pokud fyzická osoba (dále též "posuzovaný") již dávku ze sociálního zabezpečení, podmíněnou nepříznivým zdravotním stavem, pobírá. V takovém případě může dojít k novému posouzení jejího nepříznivého zdravotního stavu nejen na základě požadavku správního orgánu, u něhož byla podána žádost a který o přiznání dávky rozhodl, ale i z podnětu samotného orgánu, který původní posouzení provedl, popř. i z podnětu vymezeného okruhu dalších subjektů (podrobněji viz níže o kontrolních lékařských prohlídkách).

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Správní orgán, u něhož byla žádost o dávku nebo výhodu ze sociálního zabezpečení podána, sám zajišťuje posouzení nepříznivého zdravotního stavu. A to tím, že o takové posouzení požádá příslušný orgán lékařské posudkové služby (dále jen "posudkový orgán").

Posudkovým orgánem je okresní správa sociálního zabezpečení, v Praze Pražská správa sociálního zabezpečení a v Brně Městská správa sociálního zabezpečení Brno (dále jen "OSSZ"), jde-li o posouzení pro účely řízení na prvním stupni, posudková komise Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen "PK MPSV"), jde-li o posouzení pro účely vymezeného okruhu opravných řízení, popř. Česká správa sociálního zabezpečení (dále jen "ČSSZ"), jde-li např. o posouzení pro účely řízení o námitkách ve věcech důchodového pojištění či o posouzení pro účely odvolacího řízení ve věci osoby zdravotně znevýhodněné nebo ve věci poskytování nemocenského po uplynutí podpůrčí doby.

OSSZ posuzuje zdravotní stav, v případě žádosti o dávku nebo výhodu ze sociálního zabezpečení, při zjišťovací lékařské prohlídce, a to na základě žádosti správního orgánu, který vede řízení, pro jehož účely je posudek žádán.

OSSZ také posuzuje, zda nepříznivý zdravotní stav pro pobírání opakující se sociální dávky nadále trvá, a to při kontrolní lékařské prohlídce (dále jen "KLP"). K této kontrole dochází jednak v termínu stanoveném při předchozím posouzení na základě žádosti orgánu, který vede řízení, pro jehož účely je posudek žádán (řádná KLP), jednak tehdy, zjistí-li se posudkově významné skutečnosti, odůvodňující takovou kontrolu, anebo za stanovených podmínek z podnětu vymezeného okruhu správních orgánů (mimořádná KLP), a zcela výjimečně i z podnětu fyzické osoby (pouze pokud byla uznána invalidní, její žádost o přiznání invalidního důchodu byla zamítnuta a již uplynula platnost posudku, jde-li o prokázání, že je osobou se zdravotním postižením podle zákona o zaměstnanosti).

Posudek musí vycházet ze zjištění zdravotního stavu posuzovaného a musí odpovídat posudkovým kritériím, stanoveným v právních předpisech. Při posuzování posudkový orgán vychází z lékařských zpráv a nálezů, vypracovaných ošetřujícími lékaři o zdravotním stavu fyzických osob, popř. z výsledků funkčních vyšetření a výsledků vlastního vyšetření lékaře posudkového orgánu. Při posuzování stupně závislosti pro účely příspěvku na péči vychází posudkový orgán navíc i z výsledku sociálního šetření, které v řízení na prvním stupni provádí sociální pracovník příslušné krajské pobočky Úřadu práce České republiky.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Můžete podat žádost o dávku nebo výhodu ze sociálního zabezpečení způsobem, který je stanoven pro jednotlivé systémy sociálního zabezpečení.

Správní orgán není oprávněn přijetí žádosti o dávku odmítnout např. poukazem na to, že nemůžete mít natolik nepříznivý zdravotní stav, který je stanoven jako podmínka pro přiznání dané dávky nebo výhody; posuzování nepříznivého zdravotního stavu se provádí až v rámci řízení o žádosti o dávku.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Tuto situaci řešíte na úřadu, který poskytuje dávku, resp. u něhož byla žádost o dávku podána.

Posouzení nepříznivého zdravotního stavu v rámci prvního stupně správního řízení provádí místně příslušná OSSZ.

Místní příslušnost OSSZ se řídí místem trvalého pobytu posuzovaného anebo sídlem věznice (vazební věznice), jde-li o posouzení nepříznivého zdravotního stavu osoby ve výkonu trestu (vazby), popř. místem pobytu cizince na území České republiky podle druhu pobytu.

Na žádost fyzické osoby, jejíž zdravotní stav má být posouzen, nebo s jejím souhlasem může příslušná OSSZ požádat o posouzení této osoby OSSZ, v jejímž územním obvodu je tato osoba zaměstnána nebo se v něm dlouhodobě zdržuje, popř. je hospitalizována ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče nebo jsou jí poskytovány pobytové sociální služby v zařízení sociálních služeb nebo je jí poskytováno vzdělávání pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením, anebo OSSZ, v jejímž územním obvodu se nachází zdravotnické zařízení poskytovatele, který posuzované osobě poskytuje zdravotní služby, pokud zdravotní stav posuzované osoby vyžaduje vzhledem k charakteru nemoci posouzení tímto poskytovatelem zdravotních služeb.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Při zajišťování podkladů, potřebných pro posouzení zdravotního stavu, musí posuzovaný poskytovat posudkovému orgánu potřebnou součinnost. Je však především povinností posudkového orgánu podklady, potřebné pro posouzení, shromáždit. Posuzovaný proto nesmí být nucen zejména k obstarání zdravotnické dokumentace, která se nachází u jeho praktického nebo odborného lékaře, protože uvedení lékaři mají povinnost tuto dokumentaci posudkovému orgánu poskytnout na základě požadavku lékaře posudkového orgánu.

Posuzovaný má však možnost předložit posudkovému orgánu aktuální lékařské nálezy o svém zdravotním stavu, které má k dispozici. Uvedený postup je účelný zejména tehdy, pokud takové nálezy nemá jeho praktický lékař ve zdravotní dokumentaci a lze proto předpokládat, že je jako součást podkladů nebude mít ani lékař posudkového orgánu, který se posouzením jeho zdravotního stavu zabývá.

Kromě toho je posudkový orgán oprávněn vyzvat posuzovaného, aby sdělil a doložil údaje významné pro vypracování posudku, předložil poskytovateli zdravotních služeb lékařské nálezy ošetřujících lékařů, které mu byly vydány, anebo poskytl jinou součinnost potřebnou k vypracování posudku.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Pro posuzování nepříznivého zdravotního stavu používají OSSZ některé formuláře, které však nevyplňuje posuzovaný, ale vždy jeho praktický lékař (výjimku tvoří tzv. "Profesní dotazník", který je od 1. ledna 2010 používán jako jeden z formulářů pro účely posouzení invalidity a který je povinen vyplnit posuzovaný).

To se ovšem netýká formulářů, které jsou předepsané a používané při podávání žádostí o jednotlivé dávky nebo výhody podmíněných nepříznivým zdravotním stavem.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Pro posouzení nepříznivého zdravotního stavu jsou zákonem stanoveny lhůty pro OSSZ a pro PK MPSV.

Lhůta pro vydání posudku OSSZ je 45 kalendářních dnů, nestanovil-li orgán, který o posouzení požádal, lhůtu delší. Brání-li podání posudku v těchto lhůtách závažné důvody, je OSSZ povinna neprodleně sdělit tyto důvody orgánu, který o posouzení požádal; v těchto případech se lhůta prodlužuje až o 30 kalendářních dnů, nestanovil-li orgán, který o posouzení požádal, lhůtu delší.

Lhůta pro vydání posudku PK MPSV je 60 kalendářních dnů, nestanovil-li orgán, který o posouzení požádal, lhůtu delší; o možném prodloužení lhůty platí pro PK MPSV shodná pravidla jako pro OSSZ.

Lhůta pro vydání posudku ČSSZ pro účely řízení o námitkách je 60 kalendářních dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Posuzování nepříznivého zdravotního stavu na místně příslušné OSSZ, u ČSSZ anebo u PK MPSV (jde-li o posouzení pro účely vymezeného okruhu opravného řízení) je zahajováno na základě požadavku příslušného správního orgánu, u něhož byla žádost o dávku nebo výhodu ze sociálního zabezpečení podána (anebo na základě požadavku příslušného odvolacího správního orgánu nebo soudu, které vedou opravné řízení).

Součinnost posuzovaného, potřebnou pro toto posouzení, pak vyžaduje sám posudkový orgán. Jde především o výzvu, aby se posuzovaný podrobil vyšetření zdravotního stavu lékařem posudkového orgánu nebo vyšetření zdravotního stavu u poskytovatele zdravotního služeb, určeného lékařem posudkového orgánu, popř. jinému odbornému vyšetření. Lékař posudkového orgánu může posuzovaného přizvat k jednání a kromě orientačního vyšetření posuzovaného při něm zjišťovat i další okolnosti významné pro posouzení.

Není však vyloučeno ani posouzení věci na základě dostatečné podkladové dokumentace bez přítomnosti posuzovaného.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

V průběhu posuzování nepříznivého zdravotního stavu jste povinen poskytovat posudkovému orgánu potřebnou součinnost, zejména se podrobit vyšetření svého zdravotního stavu posuzujícím lékařem nebo vyšetření svého zdravotního stavu u poskytovatele zdravotních služeb, kterého posudkový orgán určí, popř. jinému odbornému vyšetření.

Kromě toho jste na výzvu posudkového orgánu povinen sdělit a doložit údaje významné pro vypracování posudku, předložit určenému poskytovateli zdravotních služeb lékařské nálezy ošetřujících lékařů, které vám byly vydány, anebo poskytnout jinou součinnost potřebnou k vypracování posudku.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci nelze řešit elektronickou formou.

K případným dotazům v průběhu posuzování nepříznivého zdravotního stavu však lze využít i e-mailové formy, a to např. zasláním dotazu na elektronickou podatelnu příslušné OSSZ, popř. i úřadu, který o dávce rozhoduje.

28. Popis byl naposledy aktualizován

01.01.2017

29. Datum konce platnosti popisu

Bez časového omezení.