Menu
Obec Oldřišov
ObecOldřišov

Webové stránky se upravují.

Projekty - Partneři

Logo Moravskoslezského kraje

1. REVITALIZACE       ZÁMECKÉHO PARKU 

Projekt: Revitalizace  parku  pod názvem

"Do parku na špacír i na odpust"

byl spolufinancován  Moravskoslezským krajem  z Programu   na zvýšení  absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis.obyvatel.

 

Projekt "Do parku  na špacír i na  odpust"

byl podpořen  z SPL MAS Hlučínsko, fiche č.3 " Aby se nám tu dobře žilo",

Program rozvoje  venkova ČR na období 2007-2013 (12/016/41200/126/000704)

mas

 2. CHODNÍKY OPAVSKÁ ul. ms

Projekt:  Výstavba chodníku na ulici Opavské pod názvem

"Obnova venkovské  infrastruktury" byl spolufinancován Moravskoslezským krajem z Programu "Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2013".   Žádost o dotaci byla podána  prostřednictvím Svazku obcí  mikroregionu  Hlučínska-západ.      

http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/cz/uredni_deska/seznam-zadatelu-programu-podpory-obnovy-a-rozvoje-venkova-moravskoslezskeho-kraje-2013-32636/#schvaleni1

 

3. ÚZEMNÍ PLÁN

Název projektu: Územní plán  Oldřišov

Projekt „Územní plán Oldřišov“ byl spolufinancován z Evropského programu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu.

Podrobnější informace o programu naleznete na http://www.strukturalni-fondy.cz/iop

logo

 

4. REKONSTRUKCE VÁLEČNÉHO HROBU

ms

Projekt:

"Rekonstrukce  válečného hrobu  Oldřišov "  byl spolufinancován Moravskoslezským krajem v souvislosti s pilotním projektem  "Zachování  a obnova  historických tradic v Moravskoslezském kraji". 

                                                                  Dotace byla poskytnuta ve výši  40.000,-Kč.      

 

   5. MIKROPROJEKT OLDŘIŠOV a PILSZCZ - dříve i dnes             společně.               

Obec Oldřišov získala  z Fondu  mikroprojektů  v Euroregionu   Silesia v rámci Operačního  programu    přeshraniční   spolupráce  Česká republika  - Polská republika 2007-2013 č. ERS-CZ/2013/04184 dotaci na  mikroprojekt  Oldřišov a Pilszcz - dříve i dnes společně , registrační číslo :  CZ.3.22/3.3.04/13.04184.

 

6. REKONSTRUKCE SMUTEČNÍ SÍNĚ

                             logoProjekt:                                  " Rekonstrukce smuteční síně "                                                                                   byl  spolufinancován          Moravskoslezským krajem  z

 

Programu  " Podpora  obnovy a rozvoje  venkova  Moravskoslezského kraje 2014". 

Podrobnější informace  najdete  na : 

http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/cz/uredni_deska/seznam-zadatelu-na-poskytnuti-dotaci-dotacniho-programu-podpora-obnovy-a-rozvoje-venkova-moravskoslezskeho-kraje-2014-39592/#schvaleni2

 

7. UČEBNA NENÍ MUČEBNA

Projekt  "Učebna není mučebna "

Registrační číslo žádosti CZ.1.10/2.1.00/30.01634

V průběhu pololetí minulého školního roku ZŠ usilovala o získání dotace na modernizaci učebny v rámci ROP NUTS II Moravskoslezsko – výzva č. 2.1 – 30 Modernizace výuky na základních školách.

Těsně před prázdninami jsme se dověděli, že náš projekt uspěl a v průběhu letošního roku jsme projekt realizovali a vybavili učebnu novými lavicemi, židlemi, pomůckami. Bylo potřeba vyřešit i drobné stavební úpravy, k nim například patřila nová podlaha.

logo

 

8. REKONSTRUKCE PŘÍSTUPOVÉHO  CHODNÍKU                        K ZÁMKU.

mskProjekt: "Rekonstrukce přístupového                                                                                         chodníku  k zámku  v  Oldřišově".

je spolufinancován  z rozpočtu Moravskoslezského kraje  z programu  " Podpora  obnovy a  rozvoje  venkova  Moravskolezského  kraje 2015". 

 

9. OPRAVA KAPLIČKY sv.ANTONÍNA 

PROJEKT:  "Oprava kapličky  sv.Antonína v Oldřišově".

 Projekt „ Oprava  kapličky sv.Antonína  v Oldřišově “ je  spolufinancován z  programu  MMR   " Podpora  obnovy  a rozvoje venkova 2015 " ve výši 70%  uznatelných nákladů.

mmr

10. KOMPOSTÁRNA

kom

11. PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI

up

12. OPRAVA  KOMUNIKACE ULICE SVOBODY

 

mmr

PROJEKT:  "Oprava místní komunikace  ulice Svobody v Oldřišově".

 Projekt „ Oprava  místní komunikace  ulice Svobody v Oldřišově  “ je  spolufinancován z podprogramu  MMR   " Podpora  obnovy  a rozvoje venkova  " 

 

13. VÝSTAVBA  SOCIÁLNÍCH BYTŮ

mmr

PROJEKT:  "Výstavba  tří  bytových jednotek " v  požární zbrojnici .

 Projekt „ Bj.3 PB-VB Oldřišov “ je  spolufinancován z podprogramu  MMR   " Podpora  výstavby  podporovaných  bytů  " 

 

 

14. OPRAVA STŘECHY ZÁMKU

                          logoProjekt:                                  " Oprava střechy zámku v Oldřišově "                          je spolufinancován          Moravskoslezským krajem  z

 

Programu  " Podpora  obnovy a rozvoje  venkova  Moravskoslezského kraje 2017". 

 

15. SEPARACE ODPADU

od

 

16. ŽIJEME A TVOŘÍME BEZ HRANIC

   / Żyjemy i tworzymy bez granic

registrační číslo projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001369

Partner: Gmina Kietrz

log

Anotace

Tento projekt se zaměřuje na sblížení občanů obce Oldřišov (i široké veřejnosti) s občany polského

družebního partnera Pilszcz. Akce pořádané v průběhu realizace projektu, propojí aktivity života dětí ZŠ, seniorů, ale i široké veřejnosti. Projekt se zaměří na pomyslné "smazání" hranic a propojení kultury, sportu, zájmů skrz celé generační spektrum. Předkládaný projekt je svým charakterem samostatným projektem s přeshraničním přesahem.

 

Cíle projektu

Hlavním cílem je propojit běžné aktivity spojené s kulturním, sportovním a sociálním vyžitím. Je

žádoucí tuto interakci podpořit skrz celé generační spektrum, k čemuž bude sloužit velice různorodý

soubor naplánovaných aktivit.

Jako vedlejší produkt vznikne základna pro dlouhodobou spolupráci a rozvoj v následujících letech.

Cílem je nastavení parametrů pro dlouhodobou občanskou spolupráci.

 

Aktivity projektu

V rámci projektu probíhají tyto klíčové aktivity:

1. Řízení projektu – 1. 5. - 31. 12. 2018

2. Sportovní utkání a soutěže žáků základních škol Oldřišov a Pilszcz - sportovní akce pořádané v

základní škole v Oldřišově – 6. 6. 2018

3. Setkání bez hranic – kulturní program na území Oldřišova s hosty z PL v zámeckém areálu – 16. 6. 2018

4. Společný zájezd pro seniory – 18. 8. 2018

5. Malířský plenér na téma historie obce – série uměleckých setkání s malířskou a keramikářskou tématikou pro děti základních škol CZ a PL – 1. 6. - 30. 9. 2018

6. Výstava produktů z předešlé aktivity výtvorů – 30. 11. 2018

 

Celkové způsobilé výdaje  mikroprojektu činí:               12 681,98 EUR

Maximální výše dotace  z EFRR na mikroprojekt činí:   10.779,68 EUR , tj. 85%

Dotace 85%, kofinancování obce 15%.

 

 

17. CYKLOSTEZKA  OLDŘIŠOV - OPAVA

pl

18. CHODNÍKY  ULICE  SOKOLOVSKÁ 

logo

Projekt

Výstavba a rekonstrukce trasy pro pěší na ul. Sokolovská v obci Oldřišov

byl spolufinancován z prostředků Moravskoslezského kraje v rámci programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2018.

 

 

19. Víceúčelové hřiště

 

Projekt

„Víceúčelové hřiště ZŠ Oldřišov“

byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z prog ramu Ministerstva pro místní rozvoj.

 

m

 

 

 

 

20.         „ Rozšíření Zámeckého parku v Oldřišově“

 

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

                                                                                                      www.sfzp.cz

                                                                                                      www.mzp.cz

sf

                                                                        m

21. Ozdravný zájezd pro děti ZŠ Oldřišov .

ms

Projekt

„Ozdravný zájezd  pro děti ZŠ Oldřišov

byl spolufinancován z prostředků Moravskoslezského kraje v rámci  dotačního programu " Ozdravné pobyty pro žáky 1.stupně  základních škol" o jehož vyhlášení  rozhodla rada kraje  usnesením č.46/4108 ze dne 11.9.2018.

 

22. Rekonstrukce komunikace  a parkovací plochy u  zámku v Oldřišově.

msProjekt

„Rekonstrukce komunikace a parkovací plochy  u  zámku v Oldřišově

byl spolufinancován z prostředků Moravskoslezského kraje v rámci  dotačního programu " Podpora obnovy  a rozvoje  venkova Moravskoslezského  kraje 2019" .

 

23. Hasičský  česko-polský  projekt 

"Hasiči, včera i dnes spolu:

Hasiči na web obce.pdf (1.78 MB)

 

 

24. Energetické  úspory zámku  v Oldřišově 

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.“ v  rámci programu "Zelená úsporám - budovy veřejného  sektoru".

 

sf

m

25. Oldřišov - Pilszcz - Oživlá historie / Oldřišov - Pilszcz - Ożywiona historia

registrační číslo projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_013/0001985

Partner: Stowarzyszenie na rzecz  edukacji i  kultury w Pilszczu.

log

Anotace

Projekt předpokládá vznik dvou expozic, na polské i české straně, které budou i s ostatními turistickými atrakcemi na území Oldřišova a Pilszcze, a také na území sousedních obcí, soustředěny do reklamních materiálů a vytvoří turistický produkt, který pozvedne turistickou atraktivitu polskočeského pohraničí a území Euroregionu Silesia.

Cíle projektu

Cílem projektu je vytvořit turistický celek, jež bude zahrnovat: dvě expozice polsko-české kultury, historie a tradice a soubor propagačně-naučných materiálůpropagujících atraktivity Pilszcze a Oldřišova i sousedních obcí. Rozloha obou obcí je poměrně malá, ale nachází se k sobě blízko tj. cca.7-10km. Turisté mohou návštěvu spojit například s procházkou po rozhlednách a vyhlídkách Euroregionu Silesia a dalších turistických atraktivitách u nejbližších sousedů. Realizací primárního cíle, budou dosaženy také další cíle, jako například: zvýšení turistické atraktivity polsko-české příhraniční oblasti a konkrétně okresu Glubczyce a Opavsko, což povede ke zvýšení návštěvnosti, která ovlivní oživení ekonomiky vytvořením nových pracovních míst a obohacením místních komunit.

Aktivity projektu

V rámci projektu probíhají tyto klíčové aktivity:

1. Řízení projektu                                                                            1.2.2020 - 31.5. 2021

2. Vznik pamětní síně v Oldřišově                                                1.2.2020 -30.4. 2021

3. Vznik pamětní síně v Pilszczi                                                  1.2.2020 - 31.3. 2021

4. Otevření expozice v nově vzniklé pamětní síni v Oldřišově             1.5.- 31.5.2021

5. Otevření expozice v Pilszczi                                                       1.1.2020 - 22.3.2021

6. Propagace nově vzniklé turistické nabídky                             1.3.2020 -30.4. 2021

 

Schválená výše projektu: 28 478,30 Euro (cca 751 824 Kč)

Dotace 85%, kofinancování obce 15%

Oldrisov letak A4_tisk (1).pdf (30.55 MB)

pub

 

26. SDH - vybavení dětského  družstva  Oldřišov .

pub

 

27. Rekonstrukce chodníků  komunikace  Hlinská  v Oldřišově.

ms

Projekt
„Rekonstrukce chodníků komunikace Hlinská v
Oldřišově“
byl spolufinancován z prostředků Moravskoslezského kraje v
rámci programu Podpora obnovy a rozvoje venkova
Moravskoslezského kraje 2020.

 

 

28.   Otwarcie Izby Pamięci w Pilszczu

Dnia 22.03.2021 roku odbyło się oficjalne otwarcie Izby Pamięci w Pilszczu, powstałej w ramach projektu „Oldřišov–Pilszcz – ożywiona historia” (nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_013/0002147) współfinansowanego   ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu RP „Przekraczamy Granice”  w ramach Programu Interreg V – A Republika Czeska – Polska / Fundusz mikroprojektów w Euroregionie Silesia i będącej jedną z dwóch tworzonych w ramach tego projektu izb, gdyż druga powstaje na zamku, w partnerskiej miejscowości Oldřišov w Republice Czeskiej, położonej w odległości niespełna 3 km   od Pilszcza.

Niestety z uwagi na sytuację epidemiologiczną wydarzenie odbyło się bez udziału gości oficjalnych, zwiedzających i przecięcia wstęgi, ale było połączone z wizytą monitorującą i udziałem pracownika Euroregionu Silesia w Raciborzu, co nadało wyjątkowego charakteru i odświętności. Mimo obecności wąskiego grona osób najbliżej związanych z projektem, cieszyliśmy się bardzo z dobrej atmosfery   i pomyślnego przebiegu wizyty monitorującej, która umożliwiła nam zaprezentowanie rezultatów  i dorobku projektu oraz pokazanie zebranych eksponatów i dokumentów świadczących o historii Pilszcza i losach jego mieszkańców, w tym pięknym, nowowyremontowanym i zaaranżowanym na styl wiejski  miejscu.

Wysiłek i osobiste zaangażowanie wielu osób, jakie towarzyszyły realizacji tego wielkiego przedsięwzięcia przyniosły niesamowity efekt, dlatego w imieniu Stowarzyszenia na Rzecz Edukacji i Kultury w Pilszczu oraz Obce Oldřišov bardzo dziękuję.

Dziękuję za okazaną pomoc, ofiarowanie eksponatów, dokumentów, fotografii oraz serdeczność  i zrozumienie z jakimi się spotykaliśmy w kontaktach Państwem.

Osoby, które postanowiły wpisać się w ten projekt, ochronić od zapomnienia przedmioty z "duszą", fotografie i dokumenty-niemych "świadków" historii - doskonale wywiązały się z wziętych na siebie zobowiązań.

Ochroniliśmy je razem od zapomnienia, daliśmy im "drugie życie" i przekazujemy w użytkowanie potomnym. Ich miejscem jest Izba Pamięci w Pilszczu, gdzie znalazły swe godne miejsce.

Kończy się pewien etap, ale równocześnie rozpoczyna się kolejny. Osoby, które mile zaskoczył efekt końcowy tego przedsięwzięcia przyłączyły się do niego ofiarowując różnorodne pamiątki, obrazy, wyroby rękodzielnicze, czy eksponaty, bo uznały, że chcą, by historie własne ich życia wpisały się w to miejsce.

          Danuta Rudnicka   

koordinator projektu

 

 

aa

 

 

29.   Kulturní dům Oldřišov.

Projekt "Kulturní dům  Oldřišov" je realizován  za přispění   prostředků  státního  rozpočtu ČR z programu  Ministerstva pro místní rozvoj "Podpora  regenerace brownfieldů  pro nepodnikatelské využití".

m

 

  

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Czech Point

Svozový plán na rok 2022

Prajzské noviny

Sociální služby v SOH

SPRSS Oldřišov 1.docx (275.54 kB)

Obec Oldřišov je součástí  projektu - Sociální služby  Svazku obcí  mikroregionu  Hlučínsko -západ.

zde ke stažení

Mapy Hlučísko

Plán rozvoje soc.služeb.

Sřednědobý plán  rozvoje  sociálních služeb  obce Oldřišov  2019 - 2022.

SPRSS Oldřišov 1.docx (275.54 kB)

Katalog  sociálních služeb souvisejících aktivit v regionu Opavska.

zde ke stažení 

Kácení dřevin.

Kácení  dřevin rostoucích  mimo les.

žádost o povolení kácení:

Tiskopis -žádost.doc (33 kB)

kácení dřevindřev

Strategické plány obce Oldřišov

Strategický plán Obce Oldřišov :

strategie-Oldřišov

Strategiský plán  rozvoje  sportu  2021-2025:

Strategický plán rozvoje sportu.pdf (625.85 kB)

Požární ochrana

hhasi

Veřejné zakázky-profil zadavatele

Informační zpravodaj CSS

Šetrně s vodou

Územní plán obce Oldřišov

Úvod  zde ke stažení

Základní členění území

zde ke stažení

Hlavní výkres zde ke stažení

Upozornění  na chybu v hlavním výkresu  (správné  zakreslení  ochranného pásma)

priloha_904914809_1_SMinHAUP21050714170.tif (1.69 MB)

Stanovisko  Magistrátu města Opavy k chybě v hlavním  výkresu:  priloha_904914809_0_g7220958_002.pdf (164.7 kB)

Veřejně prospěšné stavby

zde ke stažení

Textová část zde ke stažení

Textová část zde ke stažení

Textová část  zde ke stažení

Veřejná vyhláška zde ke stažení

OLDŘIŠOVSKÁ HYMNA

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Hlučínsko TV

Hlučínsko TV

  více zde: hlucinsko.tv

Kniha o historii Oldřišova

Kniha o obci Oldřišov

 Tuto knihu je možno zakoupit  na obecním úřadě za 400,-Kč.

Válečné hroby

Informace o válečných hrobech.

 zde ke stažení

Více na : www.valecnehroby.army.cz

Evropská databanka

Projekt : Občanská škola

Projekt: Občanská  škola, aneb odborné  školení  pro obyvatele  malých obcí 

Odpadové hospodářství

Vážení spoluobčané,

nakládání s odpadem v době nouzového stavu a karantény, má svá zvláštní pravidla, protože odpad může být zdrojem přenosu infekce.

Dbejte na maximální míru ochrany a osobní hygienu při nakládání s odpady.

Použité roušky, rukavice a kapesníčky ukládejte do plastového pytle. Ten odkládejte uzavřený do směsného komunálního odpadu. V žádném případě je nedávejte do tříděného sběru.

Žádné odpady NEODKLÁDEJTE mimo kontejnery a popelnice.

Pokud nejste nakaženi ANI V NAŘÍZENÉ karanténě – nakládejte se svými odpady jako doposud – třiďte odpady tak, jak jste zvyklí.

 

Osoby v karanténě odpad nyní NETŘÍDÍ! Hrozil by přenos infekce.  Jste-li v karanténě, odkládejte veškeré odpady do pevného plastového pytle, případně do dvou slabších pytlů. Po naplnění (nejpozději však do 24 hodin) pytel pevně zavažte a na povrchu ošetřete dezinfekčním prostředkem. Poté jej můžete odložit do popelnic a kontejnerů na směsný odpad.

 

Vážení spoluobčané,

všichni se snažte minimalizovat celkový objem a množství odpadů, které není v současné době nutné produkovat.

Chovejte se zodpovědně nejen sami k sobě a svému okolí, ale také k všem lidem, kteří pro nás zajišťují nakládání s odpady.

Více informací naleznete na našich internetových stránkách.

Děkujeme, že se chováte zodpovědně.

eko

Provoz  sběrného  dvoru u obecního úřadu:

Nyní zavřeno.

Nově  je  nonstop  umístěn  kontejnér na bioodpad před bývalým obecním úřadem a u  hřiště.

Provozní řád sběrného dvora.pdf (338.15 kB)

tašky na sklo: 

zde ke stažení

EKO-KOM a.s.

Obec Oldřišov je zapojena do odpadového systému - zpětný odběr (tj, odebírat   použité obaly od spotřebitelů  např. plasty , sklo , papír, nápojové kartony,  kovové obaly)  Za  zajištění  zpětného odběru a využití  odpadu z obalů  získává  Obec Oldřišov od společnosti EKO-KOM ,a.s. čtvrtletní odměnu . která je vypočtena  dle množství  tříděného odpadu.

Díky této odměně jsou  snižovány náklady  odpadového  hospodářství.  ek

em

Zpětný odběr spotřebičů  značky SAMSUNG.

Projekty