Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Czech Point

Zprávičky naší sovičky

Svozový plán na rok 2021

Prajzské noviny

Sociální služby v SOH

 

SPRSS Oldřišov 1.docx (275.54 kB)

 

Obec Oldřišov je součástí  projektu - Sociální služby  Svazku obcí  mikroregionu  Hlučínsko -západ.

zde ke stažení

 

Mapy Hlučísko

Plán rozvoje soc.služeb.

Sřednědobý plán  rozvoje  sociálních služeb  obce Oldřišov  2019 - 2022.

SPRSS Oldřišov 1.docx (275.54 kB)

Katalog  sociálních služeb souvisejících aktivit v regionu Opavska.

zde ke stažení 

 

Kácení dřevin.

Kácení  dřevin rostoucích  mimo les .

žádost o povolení kácení:

zde ke stažení

kácení dřevindřev

Strategické plány obce Oldřišov

Strategický plán Obce Oldřišov :

strategie-Oldřišov

 

Strategiský plán  rozvoje  sportu  2021-2025:

Strategický plán rozvoje sportu.pdf (625.85 kB)

Požární ochrana

hhasi

Veřejné zakázky-profil zadavatele

Informační zpravodaj CSS

Šetrně s vodou

Územní plán obce Oldřišov

Úvod  zde ke stažení

Základní členění území

zde ke stažení

Hlavní výkres zde ke stažení

Upozornění  na chybu v hlavním výkresu  (správné  zakreslení  ochranného pásma)

priloha_904914809_1_SMinHAUP21050714170.tif (1.69 MB)

Stanovisko  Magistrátu města Opavy k chybě v hlavním  výkresu:  priloha_904914809_0_g7220958_002.pdf (164.7 kB)

Veřejně prospěšné stavby

zde ke stažení

Textová část zde ke stažení

Textová část zde ke stažení

Textová část  zde ke stažení

Veřejná vyhláška zde ke stažení

Navigace

Obsah

Standardy  kvality  sociálně právní  ochrany  dětí  zde ke stažení

Prostředí a podmínky zde ke stažení

Informovanost zde ke stažení

Prevence zde ke stažení

Vyhodnocování zde ke stažení

Kontrola  zde ke stažení

Rizikové situace zde ke stažení

Dokumenty o výkonu  zde ke stažení

Vyřizování  a podávání  stížností zde ke stažení

Návaznost na další subjekty  zde ke stažení

 

Kontakty na  OSPOD  Magistrátu   města Opavy

Vedoucí odboru sociálních věcí:
Mgr. Judita Kachlová
judita.kachlova (zavináč) opava-city.cz 553 756 722

Vedoucí oddělení SPOD:
Bc. Šárka Holowczáková
sarka.holowczakova (zavináč) opava-city.cz 553 756 660
Péče rodičů o děti, úpravu vztahu k dítěti při rozchodu rodičů, týrání dětí

« Zpět na Strom životních situací

Průkaz zbraně a znehodnocení zbraně

3. Pojmenování (název) životní situace

Průkaz zbraně a znehodnocení zbraně

4. Základní informace k životní situaci

Každá zbraň kategorie A, B nebo C musí být zaregistrována; registrace se nevztahuje pouze na zakázané střelivo.
Zbraně kategorie D se neregistrují.
Průkaz zbraně je dokladem o registraci zbraně a je veřejnou listinou; nelze si jej plést se zbrojním průkazem, ten se vztahuje k osobě, nikoliv ke zbrani.
Povinnost registrace se netýká zbraní, které jsou předmětem podnikání v oblasti zbraní a střeliva, které jsou však podnikatelem evidovány v příslušné evidenci Centrálního registru zbraní; v ostatních případech tuto povinnost nemá fyzická nebo právnická osoba, která nabyla zbraň na základě zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz zbraně nebo střeliva, nebo která dovezla zbraň na území České republiky na základě zbrojního průvodního listu pro tranzit zbraně nebo střeliva s tím, že ji opět vyveze mimo území České republiky, anebo ji prováží přes území České republiky.
Znehodnotit nebo zničit zbraň kategorie A, B nebo C, zakázaný doplněk zbraně nebo vyrobit jejich řez lze jen na základě povolení příslušného útvaru policie, nejde-li o zhotovení řezu zbraně přímo výrobcem zbraně; vlastník takové zbraně nebo zakázaného doplňku zbraně je povinen je před znehodnocením nebo zničením předložit příslušnému útvaru policie ke kriminalistické expertize s písemnou žádostí o znehodnocení na předepsaném tiskopisu.
Znehodnotit nebo zničit zbraň, hlavní část zbraně nebo zakázaný doplněk zbraně nebo vyrobit řez zbraně smí jen osoba, která je k této činnosti oprávněna; této osobě je možné předat i střelivo ke znehodnocení, zničení nebo výrobě jeho řezu.
Držitel znehodnocené zbraně nesmí v místech, kam má veřejnost volný přístup, nosit tuto zbraň viditelně; při nošení znehodnocené zbraně je její držitel povinen mít u sebe potvrzení o jejím znehodnocení.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Registraci zbraně provádí příslušný útvar policie na základě oznámení:

 • fyzické nebo právnické osoby, která nabude vlastnictví ke zbrani kategorie A, B nebo C,
 • fyzické nebo právnické osoby, která převede vlastnictví ke zbrani kategorie A, B nebo C,
 • fyzické nebo právnické osoby, která převede vlastnictví ke zbrani kategorie A, B nebo C v rámci své podnikatelské činnosti (taková osoba postupuje s použitím elektronické aplikace Centrálního registru zbraní).

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění všech požadovaných náležitostí.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podejte písemné oznámení o nabytí vlastnictví nebo převodu vlastnictví zbraně nebo písemnou žádost o povolení znehodnocení-zničení-výroby řezu zbraně-zakázaného doplňku zbraně (spolu s přílohami) na předepsaném tiskopisu.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Oznámení nebo žádost je nutné podat u příslušného útvaru policie, kterým je krajské ředitelství policie - odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, podle místa pobytu fyzické osoby nebo sídla právnické osoby, tzn. podle adresy trvalého pobytu občana České republiky anebo adresy trvalého nebo přechodného pobytu cizince.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

V případě oznámení o nabytí vlastnictví zbraně jste povinni předložit:
 • vyplněný tiskopis oznámení o nabytí vlastnictví nebo převodu vlastnictví zbraně a
 • předmětnou zbraň.
V případě oznámení o převodu vlastnictví zbraně jste povinni:
 • předložit vyplněný tiskopis oznámení o nabytí vlastnictví nebo převodu vlastnictví zbraně a
 • odevzdat průkaz zbraně.
Oznámení o nabytí vlastnictví nebo převodu vlastnictví zbraně obsahuje:
 • osobní údaje nebo údaje identifikující právnické osoby, mezi nimiž došlo k převodu vlastnictví,
 • údaje o zbrani kategorie A, B nebo C, které se oznámení týká, včetně údaje o ověření zbraně, a
 • způsob převodu vlastnictví.
K vyplněnému tiskopisu žádosti o povolení znehodnocení-zničení-výroby řezu zbraně-zakázaného doplňku zbraně je nutné přiložit:
 • zbraň, hlavní část zbraně nebo zakázaný doplněk zbraně; pokud rozměry neumožňují jejich přiložení, sdělte místo jejich uložení,
 • průkaz zbraně, jde-li o registrovanou zbraň nebo hlavní část zbraně,
 • písemný souhlas příslušného orgánu státní památkové péče, jde-li o zbraň, která je kulturní památkou.
Žádost o povolení znehodnocení-zničení-výroby řezu zbraně-zakázaného doplňku zbraně musí obsahovat:
 • osobní údaje nebo údaje identifikující právnickou osobu,
 • důvod znehodnocení nebo zničení zbraně, hlavní části zbraně nebo zakázaného doplňku zbraně nebo výroby jejího řezu a
 • údaje o zbrani nebo údaje identifikující hlavní část zbraně nebo zakázaný doplněk zbraně.
O převzetí zbraně a průkazu zbraně vydá příslušný útvar policie potvrzení.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Tiskopisy "Oznámení o nabytí vlastnictví nebo převodu vlastnictví zbraně" a "Žádost o povolení znehodnocení-zničení-výroby řezu zbraně-zakázaného doplňku zbraně" si můžete vyzvednout na jakémkoliv krajském ředitelství policie nebo je získat na internetových stránkách Ministerstva vnitra.
V současné době není nutné u vzorů tiskopisů uveřejněných na internetových stránkách Ministerstva vnitra (při jejich vytištění) dodržet stanovené barevné provedení - příslušné útvary policie akceptují též podání učiněná na těchto formulářích vytištěných černobíle, resp. ve stupních šedi, a to za předpokladu, že text formulářů a vyplněné údaje jsou plně čitelné; u dvoustranných formulářů se vyžaduje oboustranný tisk.
Formuláře uveřejněné na internetových stránkách Ministerstva vnitra je možné vyplnit přímo v elektronické podobě, vytisknout a připojit podpis (popř. razítko), nebo vyplnit ručně až po vytištění.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Poplatek za:
 • přijetí oznámení o nabytí vlastnictví ke zbrani a za vydání průkazu zbraně činí 300 Kč,
 • povolení ke znehodnocení-zničení-výroby řezu zbraně za každou zbraň činí 300 Kč.
Správní úřad může snížit poplatek:
 • u průkazu zbraně, jde-li o zbraně sportovních střelců, členů sportovních klubů a o zbraně myslivců, členů mysliveckých sdružení, na 100 Kč,
 • při vydání průkazu zbraně v důsledku změny bydliště, jména nebo příjmení fyzické osoby až na 50 Kč,
 • při vydání průkazu zbraně v důsledku změny názvu nebo sídla právnické osoby až na 200 Kč.
Správní poplatek je vyměřen a vybírán v české měně a lze jej platit kolkovými známkami; je splatný při přijetí žádosti, resp. oznámení.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Na řízení o registraci zbraně a o znehodnocení zbraně se vztahuje správní řád.
Lhůty pro vyřízení upravuje § 71 správního řádu.
Nabytí vlastnictví ke zbrani kategorie A, B nebo C je fyzická nebo právnická osoba povinna oznámit na předepsaném tiskopisu příslušnému útvaru policie do 10 pracovních dnů ode dne nabytí vlastnictví; u nabytí zbraně děděním se počítá tato lhůta ode dne, kdy rozhodnutí soudu o dědictví nabylo právní moci.
Převod vlastnictví ke zbrani kategorie A, B nebo C na jinou osobu je fyzická nebo právnická osoba povinna oznámit na předepsaném tiskopisu příslušnému útvaru policie do 10 pracovních dnů ode dne převedení zbraně, není-li stanoveno jinak.
Převod vlastnictví ke zbrani kategorie A, B nebo C fyzickou nebo právnickou osobou v rámci své podnikatelské činnosti je tato osoba povinna oznámit útvaru policie příslušnému podle místa provozovny, v níž se převod uskutečnil, do 1 měsíce za všechny převody v daném měsíci.
Žadatel, kterému bylo vydáno povolení ke znehodnocení, je povinen do 20 pracovních dnů ode dne vydání povolení zbraň kategorie A, B nebo C předat ke znehodnocení.
Osoba, na jejíž žádost bylo povolení ke znehodnocení vydáno, je povinna příslušnému útvaru policie, který povolení vydal, předložit do 10 pracovních dnů po znehodnocení zbraně, hlavní části zbraně nebo zakázaného doplňku zbraně potvrzení oprávněné osoby o znehodnocení.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Žadatel (oznamovatel) může být v řízení zastoupen na základě písemné plné moci; podpis zmocnitele na plné moci nemusí být ověřen.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Držitel zbrojního průkazu je povinen provést u příslušného útvaru policie výměnu průkazu zbraně (jakož i zbrojního průkazu) za nový, pokud došlo ke změně jeho jména nebo příjmení, a to ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne, kdy změna nastala, a zároveň odevzdat doklad(y) původní.
Držitel zbrojního průkazu je povinen ohlásit do 10 pracovních dnů příslušnému útvaru policie změnu ráže zbraně nebo opravu zbraně mající za následek změnu kategorie zbraně.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Elektronicky vyplněné formuláře (uveřejněné na internetových stránkách Ministerstva vnitra) je možné zaslat příslušnému útvaru policie též elektronicky, a to:
 • podepsané uznávaným elektronickým podpisem e-mailem na adresu elektronické podatelny,
 • prostřednictvím datové schránky (uznávaný elektronický podpis se v takovém případě nevyžaduje), nebo
V případě elektronických podání spojených se správním poplatkem se doporučuje kontaktovat příslušný útvar policie ohledně formy úhrady tohoto správního poplatku.

28. Popis byl naposledy aktualizován

13.10.2014

29. Datum konce platnosti popisu

Bez časového omezení.